Poziarna ochrana a BOZP


Bezpečnostno-technické služby

 


Bezpečnostno-technické služby vykonávané v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov našou spoločnosťou obsahujú nasledovné činnosti:
• odbornú poradenskú činnosť,
• organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP,
• zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách,
• poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení,
• komplexná kontrola BOZP,
• telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby. Činnosť požiarneho technikaSlužby technika požiarnej ochrany

 


Služby technika požiarnej ochrany vykonávané v zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečujeme v týchto oblastiach:
• vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
• určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom v zmysle platnej legislatívy,
• určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
• zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách, telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby

Činnosť špecialistu

 


Činnosť špecialistu – vypracovanie projektov požiarnej bezpečnosti stavby a pod. v súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii


Vyberte si farebné prevedenie dverí